Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Uttalande angående kommunens avslag om att avveckla fågelvoljärerna

Vår vice ordförande Hannah Blücher uttalar sig om avslaget på medborgarförslaget som hon har skickat in:

”I inkommet medborgarförslag föreslås att Lunds kommun avvecklar
fågelvoljärerna i Stadsparken. Tekniska förvaltningens erfarenhet är att
fågelvoljärerna är ett mycket uppskattat inslag i Stadsparken, framförallt
av barnfamiljer. Lunds kommun har erforderliga tillstånd från
länsstyrelsen och uppfyller Jordbruksverkets föreskrifter för offentlig
förevisning av djur.”

Så lyder sammanfattningen av motiveringen till varför mitt medborgarförslag röstades ner. Endast en person/ett parti yrkade på bifall (Feministiskt Initiativ). Miljöpartiet reserverade sig (se sist i texten). Det finns flera problematiska punkter i både tekniska förvaltningens uttalande samt Miljöpartiets reservation, låt oss undersöka dessa.

”Under förutsättning att gällande djurskyddslagar och regler följs och att kommunen i övrigt visar aktsamhet om djurens välbefinnande tycker vi att det inte finns någon anledning att avskaffa fågelvoljärerna.” Detta, bland annat, står i reservationen. Den 10:e augusti var jag och ett par vänner förbi voljärerna i Stadsparken där vi bland annat såg en undulat ligga i utfordringslådan medan en annan satt och tittade på den. Den liggande undulaten låg platt på magen och flämtade, och hade stundvis svårt att lyfta huvudet. Vi försökte ringa till kommunens växel och bli kopplade men fick inget svar. Detta är mindre än en månad sedan. Under den tid som medborgarförslaget låg i väntan på att komma upp i tekniska nämnden hann en hel del hända, t ex försvann påfåglarna och silverfasanerna. Men uppenbarligen har inte tillräckligt mycket hänt i tillsynen.

Att kommunen i beslutsfattandets stund har/hade erforderliga tillstånd och inte bröt mot några föreskrifter beror till stor del på att de blivit informerade (av bland annat Länsstyrelsen) om att de inte uppfyllt dessa tidigare, bland annat gällande påfåglar och silverfasaner som nämndes i medborgarförslaget. Detta tyder på en okunskap hos ansvariga för fåglarna i voljärerna, då det inte är svårare än att gå in på Jordbruksverkets eller Länsstyrelsens hemsida och läsa igenom föreskrifterna samt djurskyddslagstiftningen. Min poäng är att det inte finns något som säger att nya övertramp av lagar och föreskrifter inte kan ske då det i stort är samma människor som fortfarande ansvarar för voljärerna. En del av de ansvariga visste inte ens om att det är lag på att en veterinär måste komma minst en gång i kvartalet.

Miljöpartiet menar i sitt svar att det finns en risk att fåglarna hamnar i en sämre miljö eller tvingas avlivas. Jag tycker att det är bra och rimligt att de tänker så, men återigen, i medborgarförslaget står det klart och tydligt ”nya lämpliga hem”. Det innebär att man inte ger dessa djur till första bästa människa man stöter på, utan självklart ser över så att de har den rätta kompetensen, utrymme och ekonomi att ta väl hand om fåglarna, och man behöver inte avliva friska djur om man avvecklar något över rimlig tid. Att fåglarna kanske har större utrymme i en voljär än hemma hos någon är inte säkert, och framförallt har det mindre betydelse om fåglarna ändå inte mår bra. Att ha fåglar i bur, voljär eller på annat sätt i fångenskap är inte bra (utom möjligtvis i en djurfristad eller på ett rehabiliteringscenter), men man får göra det bästa av situationen, och om man jämför mycket utrymme med bristfällig skötsel med lite mindre utrymme men felfri skötsel, borde valet vara enkelt. Det är betydligt lättare att upptäcka förändrat beteende hos en enskild individ, och eventuellt behov av veterinärvård, ju färre fåglar man har (dock skall de självklart inte hållas ensamma).

Medborgarförslaget har aldrig angivit inom vilken tidsram avveckling av voljärerna skall ske, det står endast ”snarast”, dvs så fort som möjligt. Ordet ”omedelbart” har medvetet använts endast när jag talat om eventuell avel eller införskaffande av nya individer. Detta har gjorts därför att även jag inser att man inte kan stänga voljärerna och hitta hem till fåglarna över en natt, det är en process. Men, man kan låta bli att öka antalet fåglar genom att inte låta dem fortplanta sig eller anskaffa ännu fler.

”Det finns dessutom ett naturpedagogiskt värde i att människor kan få se fåglar på lite närmare håll. Att människor i staden får en förståelse för djur och natur ökar chansen att man värderar och värnar naturen.” Denna motivering är för mig fullständigt ologisk. Ovanstående motivering borde alltså innebära att de inhemska fåglar som lever i Stadsparken, t ex gräsänderna som lever mer likt det vilda än fåglarna i voljärerna, inte har något ”naturpedagogiskt värde”. Vari ligger det naturpedagogiska värdet i att se ”exotiska” fåglar i fångenskap, i en stadspark i Sverige? Hur får människor i städer en förståelse för djur och natur och lär sig att värna om dem genom att se dem instängda för vårt nöjes skull? Sen kan man även undra hur kommunen kommit fram till att voljärerna är så uppskattade av barnfamiljer? Har de genomfört någon undersökning? Personligen skulle jag tro att lekplatsen ett stenkast bort är mer intressant. Djur är kännande individer, inte underhållning.

 

Miljöpartiets reservation i sin helhet;
”MP Reservation 2017-08-23 § 150
Röstförklaring
från Miljöpartiet de Gröna
Därför röstade vi nej till medborgarförslag om att avskaffa fågelvoljärerna i Stadsparken

I ett medborgarförslag har det föreslagits att fågelvoljärerna i Stadsparken ska avskaffas och att djuren ges nya lämpliga hem och omedelbart upphör med framtida eventuell avel eller införskaffande av nya djur till voljärerna.
För Miljöpartiet är det viktigt att värna om djuren. I fågelvoljärerna i Stadsparken finns småfåglar, höns, undulater och parakiter. Voljärerna är relativt stora jämfört med många fågelburar som används till tamfåglar. Fåglarna får tillsyn dagligen och besöks regelbundet av veterinär som kontrollerar fåglarnas hälsa. Att omplacera alla dessa fåglar skulle inte nödvändigtvis innebära att de skulle få en bättre boendemiljö. Vi ser att det finns en stor risk att ett beslut om avveckling av voljärerna skulle innebära att fåglarna hamnar i en sämre miljö eller att de tvingas avlivas. Det vill vi inte medverka till. Under förutsättning att gällande djurskyddslagar och regler följs och att kommunen i övrigt visar aktsamhet om djurens välbefinnande tycker vi att det inte finns någon anledning att avskaffa fågelvoljärerna. Det finns dessutom ett naturpedagogiskt värde i att människor kan få se fåglar på lite närmre håll. Att människor i staden får en förståelse för djur och natur ökar chansen att man värderar och värnar naturen.

Därför röstade vi avslag till medborgarförslaget.

Emma Berginger (MP) Ordförande i tekniska nämnden
Jens Gynnerstedt (MP) Ledamot i tekniska nämnden”

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.